FAQ - eduroam (WiFi) (EN)

FAQ - eduroam (WiFi) (EN)

Why should I close the window without saving the login data?
Why cannot I change my login data the way I would like to?